Geslaagde bijeenkomst Slimme Mobiliteit ‘Overal en altijd verbonden’

27-02-17

Wat betekenen de recente innovatieve oplossingen op het gebied van mobiliteit voor de gemeente, een bedrijf of als regio? Wat is bijvoorbeeld de impact van het ontsluiten van VRI’s via internet, de blauwe golf en parkeerdata als open source? Tijdens de interactieve bijeenkomst die de Cleantech Regio op 15 februari organiseerde in Deventer Schouwburg, vertelden deskundigen, ingeleid door Oscar Roelofs, mobiliteitsregisseur Slim Reizen Stedendriehoek, over de trends en belangrijke keuzen die we als Cleantech Regio te maken hebben.  

Caspar de Jonge, programmamanager Beter Benutten over slimme mobiliteit in Nederland

Wat gebeurt er in Nederland op het gebied van slimme mobiliteit, ook wel Intelligente Transport Systemen (ITS) genoemd? Caspar de Jonge vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,  is nauw betrokken bij het Innovatiepartnership Talking Traffic. Talking Traffic is het samenwerkingsplatform om vervoersmiddelen te connecten met de weginfrastructuur om zo optimaal mogelijke reisinformatie op te leveren.

Caspar trapt af met het begrip ‘Swarm Intelligence’. Zo werkt het: eenvoudige wezens handelen met eenvoudige regels en gebaseerd op plaatselijke informatie. Ingewikkeld gedrag kan worden gecoördineerd door relatief eenvoudige interacties. Dit zorgt voor globaal intelligent gedrag. Een voorbeeld hiervan is een vogelzwerm.

caspar de jonge

Caspar de Jonge

Nieuwe ontwikkelingen op dit  gebied van ‘smart mobility’ volgen elkaar in snel tempo op. Vandaag parkeren auto’s zichzelf in en zijn ze verbonden met elkaar (connected cars). Morgen zijn de auto en uw huis/werklocatie met u verbonden via uw smartphone (Internet of Things, voortdurende connectiviteit). En overmorgen (tussen 2018 en 2022) kan de auto u zelfstandig, via de snelweg en in grote delen van de stad, naar uw bestemming rijden “In de toekomst wordt mobiliteit veiliger, makkelijker en individueel geregeld. Het is druk in de steden en het wordt in de komende tien tot twintig jaar alleen maar drukker. Er zijn nieuwe oplossingen nodig.” Daarvoor wordt er fors geïnvesteerd in  4 thema’s:

1.      Connectiviteit

“Je bent overal en altijd met elkaar verbonden in het verkeer door het internet. Informatie over je locatie, je reis en vervoersmiddel worden opgeslagen, van jou en je medeweggebruikers. Zo ontstaat er een enorme bak van ‘big data’, waardoor real time adequate verkeers- en reisinformatie beschikbaar is. Nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld 5G netwerken en smart city concepten versterken dit. Nieuwe diensten zullen de komende jaren ontwikkeld worden door de markt om het reizen voor ons aangenamer te maken. ”

2.      Mobility as a service

“De meest belovende ontwikkeling binnen slimme mobiliteit is de opkomst van MaaS, mobility as a service. Dit wordt ook wel beschouwd als de holy grail in smart mobility, waar de komende jaren zwaar op ingezet zal worden. Dit gaat leiden tot een fundamentele verandering van onze manier van reizen: in plaats van zelf met je eigen auto op pad, word je vervoerd door zelfsturende auto’s in deelconcepten. Mobiliteit wordt daarmee een groot digitaal platform waaraan allerlei mobiliteitsdiensten gekoppeld zitten die op afroep voor jou beschikbaar zijn. Nieuwe marktpartijen zoals Uber en de grote automerken investeren hier fors in. De vraag is hoe de overheid tijdig de infrastructuur en wet- en regelgeving hier op gaat aanpassen.”

3.      Energietransitie

“De snelle opkomst van e-mobility en alternatieve schone brandstof auto’s gaat samen op met de energietransitie die we aan het doormaken zijn. Naast de ontwikkelingen in elektrisch vervoer, wordt ook veel geïnvesteerd in waterstof- en hybride auto’s. Ook hier dient de overheid samen op te trekken met de markt. Zo wil Noorwegen bijvoorbeeld bij wet regelen dat er in de nabije toekomst fossiele brandstoffen van de markt verdwijnen. Ook Nederland doet mee: in Den Haag zijn  vanaf 2025 dieselbusjes niet meer welkom in het centrum.”

4.      Zelfsturende auto’s

“De vierde ontwikkeling maakt de auto intelligent en zelfsturend. De automobilist gaat het stuur uit handen geven waardoor reistijd op een andere manier ingevuld kan worden en deze technologie maakt dat in de toekomst onze infrastructuur veel intensiever en optimaler benut kan gaan worden. Dit zal de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid sterk verbeteren.”

Om tijdig en adequaat op bovenstaande trends in te kunnen spelen, heeft de overheid onder Beter Benutten het ITS programma opgezet.

“ITS gaat natuurlijk niet alles oplossen, stelt Caspar de Jonge,  maar gaat onze manier van reizen fundamenteel veranderen.”

Benieuwd naar de hele presentatie? Klik hier

Edwin Papjes, Gemeente Groningen over Supermarktlogistiek

“De maatschappij verandert snel: alles wordt aan elkaar gekoppeld via het internet, we meten en weten zo alles van ons reisgedrag en de verkeersstromen. Zo ontwikkelt zich de smart city. Als burger, consument en weggebruiker worden we continu gevolgd. Meer dan we ons bewust zijn. De mogelijkheden van al deze verzamelde data benutten we nog lang niet ten volle. Er valt nog veel te optimaliseren door slimmere integratie van datastromen. Hiervoor zijn standaard oplossingen nodig, die door overheid en markt gezamenlijk gebruikt kunnen worden.”

edwin papjes

Edwin Papjes

Simacan ontwikkelt daarvoor het OpenTripModel, een interactiemodel voor open- dataverkeer. In een praktijkproef werkt Albert Heijn en vier gemeenten waaronder Groningen en Utrecht samen om lokale informatiestromen te integreren. De logistieke planning van de bevoorrading van supermarkten kan zo verder geoptimaliseerd worden: actuele knelpunten op de weg of bij een supermarkt worden zo real time in de planning verwerkt. Een vrachtwagen kan zo tijdig zijn route aanpassen aan de actuele omstandigheden. Dit voorkomt bijvoorbeeld onnodige opstoppingen in drukke stadscentra of het dichtslibben van stadswegen door rondrijdend vrachtverkeer. “

Benieuwd naar de hele presentatie? Klik hier

Wim Broeders, directeur Map Traffic Management over C-ITS

Wim Broeders neemt ons mee in de internationale ontwikkelingen op het gebied van C-ITS. Dit staat voor: connected en coöperatieve intelligente transportsystemen. “Aan de hand van inspirerende filmpjes in Dubai, laat hij een impressie zien van ons reisgedrag in de toekomst. Dit is dichterbij dan u verwacht. 

wim broeders

Wim Broeders

Aan de hand van een stadia model schetst Wim waar het naar toe gaat, en hoe snel. In een rap tempo worden nu overal sensoren geïnstalleerd die het mogelijk maken dat voertuigen geautomatiseerd kunnen communiceren met de omliggende weginfrastructuur. Dit maakt het mogelijk dat vrachtwagens autonoom in een konvooi kunnen rijden, onderling door wifi verbonden (truck platooning). Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en  goederen bereiken sneller hun bestemming. Het brandstof gebruikt daalt hierdoor met ruim 10%. Natuurlijk zijn er ook nog een aantal vraagstukken die opgelost moeten worden:

  • Hoe borgen we dat niet elk land zijn eigen standaards en oplossingen gaat realiseren?
  • Hoe komen we de  transitie fase door waarin smart cars met traditionele auto’s zich naast elkaar in het verkeer begeven?
  • Hoe is de rolverdeling tussen de overheid en de markt?
  • Hoe gaan we onze wet- en regelgeving gaan aanpassen op deze technische ontwikkelingen, ook in het kader van verantwoordelijkheid en privacy?

Benieuwd naar de hele presentatie? Klik hier

Kortom

“De techniek creëert tal van nieuwe mogelijkheden, maar is ook  complex en brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Overheden en marktpartijen zullen de handen ineen moeten slaan om dit samen in goede banen te leiden. Want een weg terug is er niet.”

overzicht its

Afsluitend ontstond in de zaal een boeiende discussie over de impact van deze ontwikkelingen op onze Cleantech Regio . Hoewel nog niet alles op korte termijn concreet vertaald kan worden naar activiteiten in de lopende projecten in de regio, is een ieder er wel van overtuigd dat we als regio tijdig, al dan niet experimenteel hier mee aan de slag moeten om de boot niet te missen. Zo ziet de gemeente Zutphen kansen om op intelligente wijze verkeersstromen om te buigen tijdens het groot onderhoud van de IJsselbrug en zetten de gemeenten Apeldoorn en Deventer samen met de regio in op slimme verkeersafhandeling door het koppelen van VRI’s aan het internet. De zaal wordt tot slot uitgenodigd om met elkaar en de regio in gesprek te blijven en nieuwe kansen en initiatieven in kaart te brengen. 

meer informatie?

Wilt u meer weten over het boeiende gebied van slimme mobiliteit en de impact op onze regio? Blijf ons volgen via onze kanalen of neem contact op met ons team en hoor vrijblijvend op welke manieren wij u kunnen ondersteunen. 

Contact

Voor al uw vragen over slim reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim Reizen Stedendriehoek

Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden