Treinbaanpad biedt beste kansen voor veilige en vlotte fietsroute Apeldoorn-Epe

17-11-17

Het treinbaanpad, over het voormalige spoor Zwolle-Apeldoorn, biedt de beste kansen voor een veiligere fietsverbinding tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe. Dat vindt de Cleantech Regio na aanvullende onderzoeken. De colleges van Epe en Apeldoorn nemen het advies over de route ter kennisgeving aan. Zij willen eerst de financiering van de route verder uitgewerkt zien.

De Cleantech Regio, de gemeenten Apeldoorn en Epe en de provincie Gelderland willen de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe verbeteren. Zodat fietsers veilig en vlot deze route kunnen gebruiken. Een verbeterde, veiliger fietsroute is nodig omdat er meer fietsers met verschillende snelheden zijn, zoals scholieren, ouderen en forenzen. Ook is het gebruik van e-bikes in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Nu moeten fietsers vaak stoppen bij kruisingen, is het inhalen lastig enzovoort. Door de fietsroute te verbeteren, kunnen fietsers veiliger en vlotter tussen Apeldoorn en Epe fietsen. Dat maakt het aantrekkelijker om vaker de fiets te pakken: toeristisch én om naar het werk te reizen. En dat zorgt weer voor minder drukke autowegen (bijvoorbeeld de A50) en dus een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van dorpen, steden en buitengebied.

Uitkomsten aanvullende onderzoeken
In februari van dit jaar hebben de colleges van Apeldoorn en Epe hun voorkeur uitgesproken voor de routevariant over de voormalige spoorlijn tussen de Anklaarseweg in Apeldoorn en de Kweekweg in Epe (het treinbaanpad). In de afgelopen maanden is dit traject aanvullend onderzocht. Deze onderzoeken hebben bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat er bij het treinbaanpad voldoende ruimte is om het bestaande fietspad te verbreden. Waar de route drukke autoroutes kruist (de gebiedsontsluitingswegen), is er ruimte om tunnels aan te leggen die veiligheid en comfort bieden aan de fietsers. Er zijn tunnels mogelijk bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, en de Laan van Fasna en Eekterweg in Vaassen.
Bovendien zijn er kansen voor het landschap gesignaleerd. Was er een eeuw geleden nog veel afwisseling in het landschap; in de afgelopen decennia is dat flink verminderd. Met het aanpakken van de fietsroute kan ook de diversiteit in het landschap worden teruggebracht. Denk aan het beter zichtbaar maken van de beekjes die er stromen.
Met een ecologische schouw is de (mogelijke) aanwezigheid van kwetsbare flora en fauna in beeld gebracht. In de landschapsvisie zijn de ecologische belangen al zo veel mogelijk opgenomen. Op voorhand lijken de flora en fauna de realisatie van de fietsroute via het treinbaanpad niet in de weg te staan. Nader onderzoek en vroegtijdig overleg met de provincie Gelderland over de inpassing van de fietsroute en de te nemen ecologische voorzieningen (i.v.m. het Gelders Natuur Netwerk) is belangrijk. Een vleermuisonderzoek moet bijvoorbeeld inzicht gaan geven in de aanwezigheid, locaties en exacte routes van vleermuizen. Voor de delen waar de berm niet breed genoeg is voor ecologisch beheer, moet bekeken worden hoe en waar deze oppervlaktes te compenseren zijn. Ecologie zal bij toekomstige uitwerkingen steeds een integraal onderdeel blijven.

Reacties via www.vlotenveiligfietsen.nl
Op basis van deze aanvullende onderzoeken heeft de Cleantech Regio in oktober 2017 geconcludeerd dat het treinbaanpad de beste kansen biedt en dus de voorkeursroute blijft. Ook adviseert de regio om de Stadhoudersmolen en Kanaal-Noord in Apeldoorn aan te merken als hoogwaardige toevoerroute naar het treinbaanpad. De colleges van Apeldoorn en Epe hebben deze adviezen ter kennisgeving aangenomen. Zij wachten nu het financieringsvoorstel af voordat zij besluiten over een vervolg. In die volgende fase is er specifieke aandacht voor de maatschappelijke belangen en wensen van aanwonenden en gebruikers, en voor ecologie, verlichting en financiën. Dit alles wordt dan verwerkt in het Voorlopig Ontwerp en een integraal (landschaps)plan.

De rapporten van de aanvullende onderzoeken zijn te lezen op www.vlotenveiligfietsen.nl. Via deze website kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun reacties en ideeën indienen.

Nog twee veilige, vlotte fietsroutes
Naast de route Apeldoorn-Epe willen de Cleantech Regio nog twee veelgebruikte routes verbeteren: Apeldoorn-Deventer en Deventer-Zutphen. Op www.vlotenveiligfietsen.nl staat uitgebreide informatie over de drie snelle fietsroutes en de stand van zaken per route.

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden